27η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής - 18.7.2018

Γλυφάδα, 13.7.2018
Αρ. Πρωτ.: 20505
Αριθμός Πρόσκλησης: 27

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 18η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 15, 112, 191, 337, 403/2018 , 458/2018 και 499/2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.797,52€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Έλεγχος και αποκατάσταση επικίνδυνα φθαρμένων επιχρισμάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εργασίες εξομάλυνσης φθαρμένων επιφανειών περιβάλλοντος χώρου σχολικών κτιρίων κατεπείγουσας φύσεως» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εργασίες ενίσχυσης συνοχής κυβόλιθων σε λιθόστρωτες οδούς» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την «Συνδρομή στο Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.290,00€ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ).
7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών»
8. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο α) «Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια σήμανσης)» β) «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας» και γ) «Προμήθεια Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης»
9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 10 ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30 ΚΥΒ.»
10. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄αρ. 526/2018 απόφασης της Ο.Ε. και την εκ νέου έγκριση δαπάνης προς Λογιστική τακτοποίηση ποσού 260.728,14€ που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. με χρέωση τηρούμενου σ΄αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 13.10.2017 Κατασχετηρίου εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε ως τρίτης, για την ικανοποίηση απαίτησης του Κυριάκου Αβραμίδη του Δημητρίου απορρέουσα από την 1745/16 τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
11. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 369,52 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.
12. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.315,08 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Γεώργιου Χρυσανθόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects