6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.03.18)

Γλυφάδα, 23.3.2018
Aρ. Πρωτ. 9315
Αριθμός πρόσκλησης : 6

 

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Δήμαρχο 
Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την  28η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Επικύρωση των πρακτικών της 38ης , 39ης ειδικής και 44ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017 και της 1ης , 2ης, 3ης και 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018. (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας) 

2.    Λήψη εκ νέου απόφασης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ,σε συνέχεια του υπ΄αρ.πρωτ. 303/2017/13.3.2018 εγγράφου του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. α΄Βαθμού Αθηνών. 

3.    Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Γλυφάδας (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

4.    Έγκριση κανονιστικής απόφασης σχετική με υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δήμου (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγήτρια ΄Αν.Καυκά)

5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γλυφάδας με την Περιφέρεια Αττικής για την παροχή υπηρεσίας «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας Μαρίνας Δήμου Γλυφάδας» (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

6.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

7.    Αναμόρφωση Πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

8.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Κίνησης & Προστασίας Περιβάλλοντος διάρκειας δύο (2) μηνών (εισηγήτρια ‘Αν.Καυκά)

9.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αντικαταστάτη του, ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 35 παρ. 2 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (444 Β΄/26.4.1999) , καθώς και του άρθρου 1 παρ. 1γ του Π.Δ. 23/2000 (18 Α΄/ 7.2.2000) , περί ρύθμισης θεμάτων χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2018. (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

10.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του , ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης  ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2018. (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

11.    Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ 5132/27.11.2017 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας "Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος" με τίτλο "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού"(εισηγήτρια ΄Αν.Καυκά)

12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελκόμενου κλαδοθρυμματιστή για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας» και «Προμήθεια εξοπλισμού (απορριμματοφόρων) για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας» (εισηγήτρια ΄Αν.Καυκά) 

13.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας» (εισηγήτρια ΄Αν.Καυκά) 

14.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες Υλοποίησης Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Μαθητές Α’ Λυκείου και Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 

15.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

16.    Έγκριση αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου (οικόπεδο) ή ακινήτου (οικόπεδο με κτίσμα) με σκοπό τη διαμόρφωσή του σε Παιδικό Σταθμό 

17.    Επί αιτήματος της μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης με δ.τ. «ΝΕΦΡΟΛΑΪΦ Α.Ε.» για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης επί της οδού Ελ.Βενιζέλου αρ. 30 του Δήμου μας, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των ασθενών της (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 

18.    Διαγραφή εν μέρει οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από δαπάνη κατασκευής πεζοδρομίων – κρασπεδόρειθρων του κ. Καλλιγέρη Γεώργιου (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 

 

 

Γλυφάδα,23.3.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

copyrights © 2018 Evolution Projects