8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (3.7.18)

Γλυφάδα, 29.6.2018
Aρ. Πρωτ. 18926
Αριθμός πρόσκλησης : 8

ΠΡΟΣ: 
    Τον κ. Δήμαρχο 
    Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  3η Ιουλίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Συζήτηση για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς κατόπιν του υπ. αρ. πρωτ. 16746/08.06.2018 αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Γλυφάδας» 
2.    Ψήφιση  Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
3.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό (εκλογή) Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.)
4.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
5.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)  
6.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη) 
7.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) 
8.    Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση των κ.κ. Γιαννάκη Μαρίας – Στέλλας & Γιαννάκη Γεώργιου, για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικών λωρίδων που προσκυρώνονται στην ιδιοκτησία τους.
9.    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδαφικών εκτάσεων συνολικής επιφανείας α) (248,67+221,5=469,72 τ.μ.) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 475 περιοχής «Καρβέλα» του Δήμου μας, (παρά τη Λεωφ. Βουλιαγμένης και την οδό Κρίτωνος) και β) (223,56 +247,36 =470,92 τ.μ.) που βρίσκονται στα Ο.Τ 463Α και Ο.Τ 470Α του Δήμου μας (παρά τη Λεωφ. Βουλιαγμένης και την οδό Τυρταίου) 
10.    Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού 32.483,80 ευρώ  που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από  Κ.Α.Π. έτους 2018 για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
11.     Λήψη απόφασης για αποδοχή , κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 122.030,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ( Β΄ κατανομή 2018) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις  oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
12.    Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 1η – 2η-  3η και 4η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
13.    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας. (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Μ.Κασσέρης) 
14.    Συμπλήρωση - Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
15.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
16.    Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
17.    Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και του Ισολογισμού του Δήμου της 15ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2015  –  31/12/2015)
18.    Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. 2014 και του ισολογισμού του διαχειριστικής χρήσης (1/1/2014-31/12/2014)  
19.     Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. 2015 και του ισολογισμού του διαχειριστικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015)  
20.    Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο πάρκινγκ επί της οδού Πανδώρας (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
21.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων του Δήμου ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)  
22.    Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του 25ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που εδρεύει στο Δήμο μας. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)
23.    Λήψη απόφασης για απαίτηση έκδοσης άδειας τομής- εκσκαφής για κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
24.    Λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση Κοινωνικής Δομής Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)   
25.    Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)  
26.    Τροποποίηση της απόφασης για την παραχώρηση των χώρων λειτουργίας της δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου» στο Δήμο Γλυφάδας. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
27.    Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τη μειοψηφία με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή ως πειθαρχικό όργανο.
28.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
29.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Δημοτικού Ωδείου (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
30.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
31.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας  (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
32.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Τερψιθέας (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
33.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση παιδικού σταθμού στην περιοχή της Τερψιθέας (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
34.     Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου προς στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
35.    Έγκριση του επικαιροποιημένου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και της 2ης  έκδοσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την υλοποίηση δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής και δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. (εισηγητής Α. Βουγιουκλάκης)
36.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». (εισηγητής Α. Βουγιουκλάκης)
37.    Λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
38.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης) 
39.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας του έργου «Διαμόρφωση χώρων ταφής και κτιριακών υποδομών νέου κοιμητηρίου» (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
40.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τρία (3) έτη» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 
41.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 
42.    Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την περισυλλογή ελαιολιπαντικών αποβλήτων πλοίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/59 (εισηγητής Δ.Ακρίβος) 
43.    Διαγραφή εν μέρει οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Αποχέτευσης του κ. Γίδα Γεώργιου (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)  
44.    Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγήτρια Α. Πατεράκη).
45.    Επιστροφή χρημάτων που εισπράχθηκαν αχρεώστητα από την Περιφέρεια Αττικής (εισηγήτρια Α. Πατεράκη).
46.    Λήψη απόφασης επί της από 3.4.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)  
47.    Λήψη απόφασης επί του από 8.5.2018 πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας) 
48.    Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία «Forthnet Α.Ε.» (εισηγητής  Δ. Αγγελάτος )
49.    Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων “STOP” σε διασταυρώσεις οδών του δήμου μας. (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
50.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
51.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για την οριοθέτηση χώρου στάθμευσης επί της οδού Πανδώρας 13 και δημιουργία ράμπας ΑμεΑ (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)

copyrights © 2018 Evolution Projects