2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (12.1.18)

Γλυφάδα, 12.1.2018
Αρ. Πρωτ.: 1593
Αριθμός Πρόσκλησης : 2

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 17η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

2. Λήψη απόφασης για τη σύσταση & διαχείριση πάγιας προκαταβολής έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.250,00 € που αφορά την αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Γεννηματά 62 και Πλαπούτα που στεγάζεται το Α΄ Κ.Ε.Π., για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, δηλ. από 1/9/2017 έως 31/1/2018.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, δέσμευση ποσού 14.913,30 € πλέον νομίμων τόκων και ψήφιση ισόποσης πίστωσης στην κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ σε εκτέλεση της με αριθμό Α2539/2017 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΣΤ' Τριμελές).

5. Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 1.209,33 €, που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στον δικαιούχο της, αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 1.320,00€ που αφορά σε πραγματοποίηση του σεμιναρίου με τίτλο «ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4497/2017) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 520,00 € και του σεμιναρίου μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) με τίτλο «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -Ν. 4412/2016, ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» 800,00 €.

7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ξυλείας».

8. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (ΗW & SW) Πληροφορικής»

9. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας , πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας».

10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου και σχετικών έργων αποστράγγισης».

11. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις οδών».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «Αμοιβή για επιστημονική υποστήριξη σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ) που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου 2016.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών υδραυλικών εργασιών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

18. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 247.317,50€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

19. Έγκριση αιτήματος για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄- 31.7.2017). (από αναβολή)

20. Έγκριση αιτημάτων για υπαγωγή σε ρύθμιση μη βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας που τελούν υπό δικαστική αμφισβήτηση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1,2 γ του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄- 31.7.2017) .

21. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων. (σχετ. η υπ΄αριθ. 11116/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)

22. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων. (σχετ. η υπ΄αριθ. Α7573/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

25. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

26. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

27. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

28. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

29. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

30. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

31. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

32. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

33. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects