4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (31.1.18)

Γλυφάδα, 26.1.2018
Αρ. Πρωτ.: 3026
Αριθμός Πρόσκλησης : 4

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Συμπλήρωση - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού Έργων για το έτος 2018 βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

4. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευές Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Δήμου Γλυφάδας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

5. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Οδοστρωμάτων», αρ. μελ. 51/2015.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή δημοτικού κινηματοθεάτρου Μελίνα Μερκούρη».

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.686,43€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).που αφορά πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο: «Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου».

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 925,00€ μη υποκείμενο σε ΦΠΑ που αφορά πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο: «Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ (drones)».

9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών».

10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΡΕΪΛΕΡ»

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.928,52€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «Φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

13. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά νέα παροχή ΔΕΗ και τοποθέτηση νέων φωτιστικών στον παιδικό σταθμό επί της οδού Πύργου 5.

14. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.273,45 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

15. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.545,04 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Δημήτριου Αβαρκιώτη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

16. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.865,76 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Απόστολου Γεωργούλα για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

17. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 184,76 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Φώτιου Τζάνου για υπόθεση του Δήμου.

18. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 441,44 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Μαρίας-Αναστασίας Δίβαρη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

20. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

21. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία-Αναστασία Δίβαρη.

22. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

25. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

26. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects