7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (21.2.18)

Γλυφάδα, 16.2.2018
Αρ. Πρωτ.: 5438
Αριθμός Πρόσκλησης : 7

 

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 21η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της με αρ. 15/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών»

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων»

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρων ταφής και κτιριακών υποδομών νέου κοιμητηρίου»

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.500,00€ (συμ/νου ΦΠΑ) με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την αποκατάσταση της ξύλινης πλωτής της Δ΄ λεκάνης και της Α΄ πλωτής της Γ΄ λεκάνης της μαρίνας του Δήμου»

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αφαίρεση και απομάκρυνση φθορών και αλλοιώσεων πεζοδρομίων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.738,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απολύμανση και μυοκτονία χώρων υπηρεσιών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.798,76€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

9. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων (έκδοση εξάμηνης κάρτας απεριορίστων διαδρομών) μιας (1) υπαλλήλου στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

10. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά πληρωμή και τοποθέτηση νέων φωτιστικών από την ΔΕΗ σε διάφορες οδούς της πόλης μας.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Kων/νο Λακαφώση.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

20. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

21. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

22. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

23. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

 


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects