8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (28.2.18)

Γλυφάδα, 23.2.2018
Αρ. Πρωτ.: 6153
Αριθμός Πρόσκλησης : 8

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 28η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης για  ακύρωση της με αριθμό 91/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση για συμπλήρωση της με αριθμό 4/2018 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά δαπάνες που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους και διάθεση αυτών ύστερα από σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις οδών»

5.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για το Δήμο Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το Δήμο που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για το Δήμο Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ 68.999,08€(συμ/νου ΦΠΑ) 

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εντύπων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

7.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

8.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα 

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

16.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

17.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

18.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά

 

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects