9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (07.03.18)

Γλυφάδα, 2.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 6929
Αριθμός Πρόσκλησης : 9

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 7η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ενδ. προϋπολογισμού 220.999,00€ πλέον ΦΠΑ και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 25.000,00 € για το έτος 2018.

2. Λήψη απόφασης επί του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού ανάδοχου εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου και σχετικών έργων αποστράγγισης».

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Εντύπων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

4. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 332,32 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Μαρίας - Αναστασίας Δίβαρη για υπόθεση του Δήμου.

5. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.752,18 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

6. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 415,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου για υπόθεση του Δήμου

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. Α206/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

8. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

9. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο.

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο.

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο.

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο.

20. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

21. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

22. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

25. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

26. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

27. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

28. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

29. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

30. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

 


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects