10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (14.03.18)

Γλυφάδα, 9.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 7865
Αριθμός Πρόσκλησης : 10

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο « Παροχή γενικών ιατρικών και ειδικών εξετάσεων δικαιούμενου προσωπικού » συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.171,30 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

2. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισθείσας δαπάνης 213.410,20 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

3. Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο : α) « Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια σήμανσης)» β) « Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας » και γ) « Προμήθεια Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης », συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συστήματος σειράς προτεραιότητας του ΚΕΠ Β με όλα τα παρελκόμενα» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών ( Προμηθειών - Παροχής γενικών Υπηρεσιών / Εργασιών) και στις Επιτροπές Εξέτασης Αξιολόγησης Ενστάσεων (Προμηθειών - Παροχής γενικών Υπηρεσιών / Εργασιών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

6. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών».
7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προς Λογιστική τακτοποίηση ποσού 40.108,86€ που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. με χρέωση τηρούμενου σ΄αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 05/12/2017 Κατασχετηρίου εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ως τρίτης, για την ικανοποίηση απαίτησης του Κυριάκου Αβραμίδη του Δημητρίου απορρέουσα από τις με αριθμό 288/2015 και 146/2016 Αποφάσεις Ειρηνοδικείου Αθηνών.

8. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 15/2018 και 112/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.542,37 €, προς εξόφληση βεβαιωμένων οφειλόμενων τελών για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

10. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 843,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Bασίλειου Παπακωνσταντίνου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

20. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

21. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

22. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

copyrights © 2018 Evolution Projects