11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (21.03.18)

Γλυφάδα, 16.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 8586
Αριθμός Πρόσκλησης : 11

 

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Γλυφάδας (ως προς τον καθορισμό επιβολής προστίμων)

2. Σύνταξη κανονιστικής απόφασης σχετική με υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δήμου (ως προς τον καθορισμό επιβολής προστίμων)

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» πρ/σας δαπάνης 60.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών»

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης προγραμμάτων τηλεματικής και δικτύου WI-FI» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Πληροφορικής» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.706,88€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικίσκου αλουμινίου (Φυλάκιο)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.300,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

9. Έγκριση της υπ΄αρ. 605/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Γλυκερία Σιούτη.

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Λακαφώση Κων/νο .

 


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects