12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (28.03.18)

Γλυφάδα, 23.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 9316
Αριθμός Πρόσκλησης : 12

 ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 28η Μαρτίου 2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού»

4.    Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και διάθεση ανάλογης πίστωσης που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 248.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.976,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 432,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

7.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση)  ανάλογης πίστωσης για το 2018 που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.985,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ (μη υποκείμενο σε ΦΠΑ).

9.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Aνδρέα Παπαρρηγόπουλου  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

10.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

11.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

12.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.802,52 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Απόστολου Γεωργούλα  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

16.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

17.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

18.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

19.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

20.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

21.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

22.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

 

 Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects