13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (04.04.18)

Γλυφάδα, 30.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 10061
Αριθμός Πρόσκλησης : 13

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 4η Απριλίου 2018, ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 5 & 92/2018 προηγούμενων αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων, για προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες & έργα σε εξέλιξη, κατόπιν της 104/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

2. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αριθμό 1 & 88/2018 προηγούμενων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες μη ειδικά κατανομαζόμενες, ύστερα από αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου , οικονομικού έτους 2018.

3. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ» Γ1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» Γ2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 213.410,20 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

4. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 244.156,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

5. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Ανακύκλωσης υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών και ειδών υγιεινής» προϋπολογισθείσας δαπάνης 173.600,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.995,20€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

8. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)»

9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

10. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις οδών» (αρ.μελ. 99/2017) και ανάδειξης οριστικού αναδόχου.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση νέας παροχής ΔΕΗ

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση δαπανών τοποθέτησης νέων φωτιστικών ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ)

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

20. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

21. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

22. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

25. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

26. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

27. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

copyrights © 2018 Evolution Projects