14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (18.04.18)

Γλυφάδα, 13.4.2018
Αρ. Πρωτ.: 11078
Αριθμός Πρόσκλησης : 14

 

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 18η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) σχετικής πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας» και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικίσκου αλουμινίου (φυλάκιο)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.300,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δειγματοληψίες για τον προσδιορισμό δείκτη υδρογοναθράκων των ακτών του Δήμου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.984,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσαρμογή του Δήμου Γλυφάδας με τις διατάξεις του κανονισμού 679/2016» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο « Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» και «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY SCHOOL»

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων για την έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους μίας (1) υπαλλήλου στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 388/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

8. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο
9. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο 
10. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο 
11. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο 
12. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο
13. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο 
14. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο 
15. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
16. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
17. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
18. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
19. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
20. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
21. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
22. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
23. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
24. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
25. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
26. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
27. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
28. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
29. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
30. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
31. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη
32. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη
33. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη
34. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη
35. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη
36. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects