20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (31.5.18)

Γλυφάδα, 25.5.2018
Αρ. Πρωτ.: 15440
Αριθμός Πρόσκλησης : 20

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 31η Μαΐου  2018,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση - Ηλεκτρονική επεξεργασία, αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία και δημιουργία CD,  των πρακτικών συνεδριάσεων οργάνων διοίκησης για τα έτη 2018 και 2019 καθώς και παρελθόντων ετών»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή γενικών ιατρικών και ειδικών εξετάσεων δικαιουμένου προσωπικού»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος  2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βουρτσών αναρροφητικών σαρώθρων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.998,12€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & τεχν. υποστ.εξοπλ. (HW&SW) πληροφ. υποδομής  μηχ/κου κέντρου του Δήμου (λογ/κά, servers,δικτ. εξοπλ., περ/κα,backup κ.λ.π)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

6.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

7.    Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις σχολείων» ενδ. προϋπολογισμού 2.822.580,65 € (πλέον ΦΠΑ) και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018. 

8.    Τροποποίηση  της με αρ. 314/2018 πράξης της  Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Ανατ.Ρωμυλίας 105, που στεγάζεται το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας»

9.    Τροποποίηση  της με αρ. 315/2018 πράξης της  Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Ανατ.Ρωμυλίας 33, που στεγάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας»

10.    Τροποποίηση  της με αρ. 316/2018 πράξης της  Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Δαρδανελλίων 65, που στεγάζεται το 16ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας»

11.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.

12.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

13.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

14.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

15.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

16.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

17.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

18.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα 

21.    Έγκριση της με αρ. 1122/2018  απόφασης  Δημάρχου  που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα
                                                                Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects