22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (13.6.18)

Γλυφάδα, 8.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 16817
Αριθμός Πρόσκλησης : 22

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 13η Ιουνίου  2018,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    α) Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 185/2018 Αποφ. Ο.Ε. που αφορά τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : α) « Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών  (κολωνάκια σήμανσης) » β) « Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας » και γ) « Προμήθεια Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης », συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.777,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), ως προς τους οικονομικούς και τεχνικούς όρους της υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτης και έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης και  β) Ανατροπή ποσών της υπ’αριθμ.281/2018 ΑΑΥΣ:- για τον Κ.Α. 30.6699.0017 ποσό 93,00€, - για τον Κ.Α. 30.6699.0016 ποσό 18,60€ και - για τον Κ.Α. 30.6699.0015 ποσό 74,40€ 

2.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση)  ανάλογης πίστωσης για το 2018 που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Δαπάνες ανακατασκευής 10 παροπλισμένων κιβωτίων (containers) χωρητικότητας 30 κυβικών», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας»

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Ανακύκλωσης υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών και ειδών υγιεινής»

6.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα. 
7.    Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της κ. Ελένης Λορέντζου σε απαίτησή της περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών οχήματός της. 

8.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

9.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 554,28 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

10.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 894,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Άγγελου Τσάση για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά

14.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

15.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 

16.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1307/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την  ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects