23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (20.6.18)

Γλυφάδα, 15.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 17488
Αριθμός Πρόσκλησης : 23

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 20η Ιουνίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.30μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσών και ανάκληση Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Oικονομικής Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 15/2018, 112/2018, 191/2018, 337/2018, 403/2018 και 458/2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

3.    Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», συνολικής δαπάνης 4.435.483,87 € (πλέον ΦΠΑ).

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.987,80 (συμ/νου ΦΠΑ 24%)».

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Ανακύκλωσης υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών και ειδών υγιεινής».

6.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

7.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.721,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της  δικηγόρου κ. Μαρίας – Αναστασίας Δίβαρη για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

8.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.900,98 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του  δικηγόρου κ. Αριστείδη Ν. Καραμπασιάδη για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

9.    Έγκριση της υπ' αριθμ. 1389/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.

12.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects