24η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (27.6.18)

Γλυφάδα, 22.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 18114
Αριθμός Πρόσκλησης : 24

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 27η Ιουνίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης επί του από 18/06/2018 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού Καταστήματος της Πλατείας Ν. Ευρυάλης για λειτουργία Αναψυκτηρίου-Περιπτέρου»

2.    Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας  Δήμου Γλυφάδας (ως προς τον καθορισμό  επιβολής προστίμων) 

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή Ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στις παραλίες του Δήμου»

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αναβάθμιση Λογισμικού Προγράμματος ERGA-Μελετητικό» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.295,80€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση - Ηλεκτρονική επεξεργασία, αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία και δημιουργία CD,  των πρακτικών συνεδριάσεων οργάνων διοίκησης για τα έτη 2018 και 2019 καθώς και παρελθόντων ετών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.785,74€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

6.    Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων», συνολικής δαπάνης 4.435.483,87 € (πλέον ΦΠΑ).

7.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.787,18 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του  δικηγόρου κ. Κων/νου Λακαφώση για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

8.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.071,36 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του  δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

9.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.500,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του  δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά. 

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά. 
                                                        Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects