25η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (3.7.18)

Γλυφάδα, 29.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 18925
Αριθμός Πρόσκλησης : 25

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 3η Ιουλίου 2018,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 3.30΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2018.

3.    Εισηγητική έκθεση 1ου εξαμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

4.    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας.

5.    Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων», συνολικής δαπάνης 4.435.483,87 € (πλέον ΦΠΑ).

6.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.385,12€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση ψυκτών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.860,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

8.    Λήψη απόφασης  για  έγκριση δαπάνης  προς Λογιστική τακτοποίηση ποσού 260.728,14€  που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIES Α.Ε.   με χρέωση τηρούμενου σ΄αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 13.10.2017 Κατασχετηρίου εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIES Α.Ε   ως τρίτης, για την ικανοποίηση απαίτησης του Κυριάκου Αβραμίδη του Δημητρίου απορρέουσα από την 1745/16 τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου  Αθηνών.

9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.100,00 € που αφορά την αποζημίωση  χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Γεννηματά 62 και Πλαπούτα που στεγάζεται το Α΄ Κ.Ε.Π., για το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλ. από 1/5/2018 έως 30/6/2018.

10.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.004,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Δημήτριου Αβαρκιώτη για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο Θωμαΐδη.

12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο Θωμαΐδη.

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο Θωμαΐδη.

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
                                                        Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

copyrights © 2018 Evolution Projects