26η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (11.7.18)

Γλυφάδα, 6.7.2018
Αρ. Πρωτ.: 19702
Αριθμός Πρόσκλησης : 26

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 11η Ιουλίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2018.

3.    Εισηγητική έκθεση 1ου εξαμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

4.    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας.

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή γενικών ιατρικών και ειδικών εξετάσεων δικαιούμενου προσωπικού»

6.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο Α. «Προμήθεια διαφόρων κάδων απορριμμάτων» Β. «Προμήθεια ειδικών επιδαπέδιων δοχείων περισυλλογής περιττωμάτων ζώων» Γ1. «Προμήθεια ειδικών επιδαπέδιων κάδων ανακύκλωσης συσκευασίων» Γ2. «Προμήθεια ειδικών επιδαπέδιων κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών»

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση αναλογικών και  ψηφιακών ταχογράφων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.999,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).


9.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄αρ. 526/2018 απόφασης της Ο.Ε. και την εκ νέου έγκριση δαπάνης  προς Λογιστική τακτοποίηση ποσού 260.728,14€  που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.   με χρέωση τηρούμενου σ΄αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 13.10.2017 Κατασχετηρίου εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε  ως τρίτης, για την ικανοποίηση απαίτησης του Κυριάκου Αβραμίδη του Δημητρίου απορρέουσα από την 1745/16 τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου  Αθηνών.

10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά επαύξηση ισχύος από 25kVA της παροχής με αριθμό ΔΠ. 14450025-01 στη διεύθυνση ΤΕΡΜΑ Μ.ΑΣΙΑΣ (ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

11.    Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κ. ΑΤΙΕ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών σχήματός του από χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος επί των οδών Κέας, Αρχιπελάγους και Δ. Γούναρη στο Δήμο Γλυφάδας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ως αποζημίωση του αιτούντος, ποσού 75,39 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, συνεπεία του ανωτέρω εξώδικου συμβιβασμού

12.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 894,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Φώτιου Τζάνου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

13.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.945,74 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Απόστολου Γεωργούλα για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

14.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.642,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Νικόλαου Πινάτση για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση

16.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση

17.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση

18.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη
                                                        Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects