18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (16.5.2018)

Γλυφάδα, 11.5.2018
Αρ. Πρωτ.: 13967
Αριθμός Πρόσκλησης : 18

 ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 16η Μαΐου  2018,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης , δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων»

2.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των Κολυμβητικών Διαδρομών της πισίνας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Γλυφάδας.

3.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού εξέτασης ένστασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

6.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας»

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επιπρόσθετης λειτουργικότητας (Module)  για την δημιουργία EXCEL για το e-DAYK» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.488,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

8.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» και «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY SCHOOL»

9.    Ανατροπή της υπ’ αριθμ. 281/2018 ΑΑΥΣ και εκ νέου διάθεση (ψήφιση) ανάλογης   πίστωσης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο : α) « Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών  (κολωνάκια σήμανσης) » β) « Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας » και γ) « Προμήθεια Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.963,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού. 
10.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση)  ανάλογης πίστωσης που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.128,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

11.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ομπρελών για τις παραλίες του Δήμου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

12.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

13.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

14.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Δημοτικών εγκαταστάσεων» κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

15.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 341,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Βαΐτσας Διαλεκτού για υπόθεση  του Δήμου.

16.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

17.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 596,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Βασίλειου Παπακωνσταντίνου   για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

18.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 923,80 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου  κ. Φωτεινής – Δήμητρας Βετούλη   για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

19.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.120,86 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Ιωάννη Παπά  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

20.    Έγκριση της με αρ. 991/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

21.    Έγκριση της με αρ. 765/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

22.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.


23.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.


24.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά. ,


25.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.
                                                                   

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects