17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (9.05.18)

Γλυφάδα, 4.5.2018
Αρ. Πρωτ.: 13250
Αριθμός Πρόσκλησης : 17

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 9η Μαΐου  2018,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 2.30΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο και  «Απομαγνητοφώνηση - Ηλεκτρονική επεξεργασία, αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία και δημιουργία CD,  των πρακτικών συνεδριάσεων οργάνων διοίκησης για τα έτη 2018 και 2019 καθώς και παρελθόντων ετών » συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή οδικής βοήθειας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.972,20€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες αφαίρεσης γραφημάτων και αφισών και αποκατάσταση στύλων και πινακίδων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες ψεκασμού περιβάλλοντος» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης seatrac» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

6.    «Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Μισθωση χημικών τουαλετών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.954,40 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάλυση ποιότητας νερών ακτών κολύμβησης (Πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

8.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

9.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης , δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων»

10.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των Κολυμβητικών Διαδρομών της πισίνας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Γλυφάδας.

11.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.

12.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής,  προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά επαύξηση ισχύος από 25 kVA σε 55 kVA της παροχής με αριθμό ΔΠ. 14450025-01 στη διεύθυνση ΤΕΡΜΑ Μ. ΑΣΙΑΣ (ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

13.    Έγκριση της με αρ. 1015/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα
15.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά
16.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά 
17.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά 
18.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο
19.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
20.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Λακαφώση 

 

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects