16η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (3.05.18)

Γλυφάδα, 27.4.2018
Αρ. Πρωτ.: 12538
Αριθμός Πρόσκλησης : 16

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 3η Μαΐου  2018,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 15/2018 , 112/2018 και 191/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.
2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας»
3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης , δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων»
5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες έκδοσης νέων πινακίδων και πιστοποίησης οχημάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.302,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την στήριξη των κάδων απορριμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τεχνητών εμποδίων για την αποτροπή πρόσβασης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.755,20€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Μίσθωση εκσκαφέα» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
9.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των Κολυμβητικών Διαδρομών της πισίνας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Γλυφάδας.
10.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.
11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση  δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού  3.150,00 € που αφορά την αποζημίωση  χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Γεννηματά 62 και Πλαπούτα που στεγάζεται το Α΄ Κ.Ε.Π., για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, δηλ. από 1/2/2018 έως 30/4/2018
12.    Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της κ. ALZOUKAIMI  RANA σε απαίτησή της περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών του οχήματός της
13.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα 
14.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα 
15.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση 
16.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη 
17.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη 
18.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη 
19.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση 
20.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση 
21.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση 
22.    Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 
23.    Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 
24.    Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 
25.    Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 
26.    Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 
27.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά 
28.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά 
29.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.765/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την  ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

                                                                         Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects