15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (25.04.18)

Γλυφάδα, 20.4.2018
Αρ. Πρωτ.: 11824
Αριθμός Πρόσκλησης : 15

 

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ.  για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.976,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.740,48€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων»

6. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

7. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ' ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.

8. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ' ανταλλάγματος των Κολυμβητικών Διαδρομών της πισίνας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Γλυφάδας.

9. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού Καταστήματος της Πλατείας Χαρίτων για λειτουργία Αναψυκτηρίου - Περιπτέρου.

10. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού Καταστήματος της Πλατείας Ν. Ευρυάλης για λειτουργία Αναψυκτηρίου - Περιπτέρου.

11. Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 270,31 €, που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στο δικαιούχο Δήμο Σπετσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας

12. Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Ανατ.Ρωμυλίας 105, που στεγάζεται το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας.

13. Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Ανατ.Ρωμυλίας 33, που στεγάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας.

14. Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Δαρδανελλίων 65, που στεγάζεται το 16ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας.

15. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 744,04 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Μαρίας - Αναστασίας Δίβαρη για υποθέσεις του Δήμου

16. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 739,04 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Φώτιου Τζάνου για υποθέσεις του Δήμου

17. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.798,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για υποθέσεις του Δήμου

18. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.242,68 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Κων/νου Λακαφώση για υποθέσεις του Δήμου

19. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.707,04 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Θεοχάρη Γυφτάκη για υποθέσεις του Δήμου

20. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


21. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


22. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


23. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


24. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


25. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


26. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Παπακωνσταντίνου


27. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Παπακωνσταντίνου


28. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Παπακωνσταντίνου


29. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Παπακωνσταντίνου


30. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά


31. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση


32. Έγκριση της υπ΄αρ. 756/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο

33. Έγκριση της υπ΄αρ. 763/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

34. Έγκριση της υπ΄αρ. 767/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects