18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (19.10.18)

Γλυφάδα, 15.10.2018
Aρ. Πρωτ. 28783
Αριθμός πρόσκλησης: 18

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

2. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

4. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Γλυφάδας και Κ.Α.Π.ΠΑ. έτους 2018 (με βάση το νέο σύστημα στοχοθεσίας και έλεγχος των οικονομικών στόχων μέσω αυτού) (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

5. Έκθεση εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

6. Tροποποίηση της υπ΄αρ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Συστατικής πράξης ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.
(εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

7. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

8. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

9. Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

10. Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

11. Πρόταση για τον καθορισμό των Τελών Καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στο Δήμο μας οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

12. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού παιδικών χαρών νηπιαγωγείων από τον εξοπλισμό παιδικών χαρών (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

13. Έγκριση της αναγκαιότητας για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

14. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940, έτους 2018»
(εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

16. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

17. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ΄αρ.πρωτ. 5288/15.2.2018 ένσταση της εταιρείας «ΓΕΩΤΟΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και την ακύρωση της υπ΄αρ. 4004/27.12.2017 πράξης βεβαίωσης παράβασης. (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

19. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

20. Καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

21. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση που αποστέλλουμε, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις (16η και 17η), όπου το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε απαρτία. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια με αυτά που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (16η), και, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σώματος, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 

Γλυφάδα,15.10.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

copyrights © 2018 Evolution Projects