29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (5.9.18)

Γλυφάδα, 31.8.2018
Αρ. Πρωτ. 24480
Αριθμός Πρόσκλησης : 29

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 5η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

2.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση σχολείων» και ανάδειξης οριστικού αναδόχου. 

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο α) «Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών  (κολωνάκια σήμανσης)» β) «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας» και γ) «Προμήθεια Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης».

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού εξέτασης των ενστάσεων για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών».

6.    Έγκριση μέρους της δαπάνης από την 374/2018 ΑΑΥΣ ποσού 3.682,80€ (συμ/νου ΦΠΑ (24%), για εκτέλεση μέρους της προμήθειας του άρθρου 1 της ομάδας Α. «Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων», έκτακτης διαδικασίας για την προμήθεια 1.500kg πλαστικών σακουλών απορριμμάτων μεγέθους (1,10*0,80) πάχους 40mm, από τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο ««Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών».

7.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 10 ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30 ΚΥΒ.».

8.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου».

9.    Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

10.    Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Καταπολέμηση Πιτυοκάμπης», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 249.975,20 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

11.    «Λήψη απόφασης περί της συνέχισης ή μή της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών» σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 24357/30-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας».

12.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης περισυλλογής ελαιολιπαντικών αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/59.

13.    Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης Δήμου οικ. έτους 2015 προς σύνταξη σχετικής έκθεσης για τον έλεγχο του Απολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

14.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 3.349,24 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά αμοιβή του δικηγόρου κ. Νικολάου Πινάτση, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου. 

15.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α1028/18 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

16.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α1029/18 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

17.    Έγκριση της υπ΄αρ. 2159/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

18.    Έγκριση της υπ΄αρ. 2160/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο  δικηγόρο Αθηνών Iωάννη Παπά. 

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών  Iωάννη Παπά.

21.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Iωάννη Παπά.

22.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Iωάννη Παπά.

23.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Iωάννη Παπά.

24.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Iωάννη Παπά.

25.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

26.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

27.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

28.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

29.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

30.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

31.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

32.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

33.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

34.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

35.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.


                                         
                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects