31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (19.9.18)

Γλυφάδα, 14.9.2018
Αρ. Πρωτ. 25715
Αριθμός Πρόσκλησης : 31

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 19η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ειδικός εξωτερικός καθαρισμός κάδων απορριμμάτων»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου και Λοιπών Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων»

5.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων (έκδοση εξάμηνης κάρτας απεριορίστων διαδρομών) μιας (1) υπαλλήλου στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

6.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 6740/18 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

7.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2342/2018 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα 

8.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2343/2018 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα 

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Iωάννη Παπά 

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση 

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση 

12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη 

                       
             
                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects