32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (26.9.18)

Γλυφάδα, 21.9.2018
Αρ. Πρωτ. 26403
Αριθμός Πρόσκλησης : 32

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 26η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ» Γ1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» Γ2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευής πεζοδρομίων» και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

6.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου»

7.    Καθορισμός  όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης επί της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

8.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α2969/2018 απόφασης του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

10.   Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

11.   Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά

12.   Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση

13.   Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη


                     
             
                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος
                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects