34η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (4.10.18)

Γλυφάδα, 28.9.2018
Αρ. Πρωτ. 27170
Αριθμός Πρόσκλησης : 34


ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 


Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 4η Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου».

2.    Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.990,80€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Ειδικός εξωτερικός καθαρισμός κάδων απορριμμάτων».

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ».

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών της Ομάδας Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

6.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 9118/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

7.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 9117/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

8.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πινάτση Νικόλαο.

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεωργούλα Απόστολο.

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεωργούλα Απόστολο.
                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects