36η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (17.10.18)

Γλυφάδα, 12.10.2018
Αρ. Πρωτ. 28681   
Αριθμός Πρόσκλησης : 36ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου                                                                       
ΤΗΛ. : 213 2025231


ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 17η Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου της Β ομάδας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου και Λοιπών Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ THAUMETOPOEA PITYOCAMPA (ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗ)»

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων»

6.    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας, μετά τη με αρ.πρωτ. 77199/26196/1.10.2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

7.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του Ιερού Ναού εντός του υπό ανέγερση νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας. 


8.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής,  προς εξόφληση της  
δαπάνης που αφορά τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί υπαρχόντων 
στύλων

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα                                                           Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects