37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (24.10.18)

Γλυφάδα, 19.10.2018
Αρ. Πρωτ. 29401
Αριθμός Πρόσκλησης : 37


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου                                                                       
ΤΗΛ. : 213 2025231

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 24η Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων»

2.    Λήψη απόφασης επί του από 19/10/2018 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης επί της νησίδας της Γρηγορίου Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρηγορίου Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλικής Εταιρείας για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων»

3.    Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

4.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του Ιερού Ναού εντός του υπό ανέγερση νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας. 

5.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα 

6.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα 


                                                          Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος
                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects