Τμήμα Διοικητικού

Προϊστάμενος
Προΐσταται, επιβλέπει και καθοδηγεί τους υπαλλήλους του Τμήματος. Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων.

Παραλαμβάνει από το πρωτόκολλο την αλληλογραφία του Τμήματος και τη μοιράζει στους αρμόδιους. Τηρεί μητρώο όλων των προσώπων που διετέλεσαν Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τηρεί βιβλίο Αποφάσεων Δημάρχου.

Εκδίδει τα πιστοποιητικά που ζητούνται για τη χορήγηση των οποίων κατά τον Οργανισμό δεν έχει αρμοδιότητα άλλη υπηρεσία του Δήμου.

Γραφείο Προσωπικού
Φροντίζει για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου.

Επιμελείται για το διορισμό, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετακίνηση, μετάταξη, απόσπαση, χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών παροχής κάθε μισθολογικής προσαύξησης, πειθαρχικών υποθέσεων, λύσης της υπαλληλικής σχέσης όλου του προσωπικού του Δήμου.

Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού.

Τηρεί μητρώο, ευρετήρια και τους ατομικούς φακέλους όλου του προσωπικού.
Κοινοποιεί στο Τμήμα Λογιστικού, όλες τις μισθολογικές μεταβολές του προσωπικού.
Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις όλου του προσωπικού που έχουν σχέση με την υπηρεσία τους στο Δήμο.

Εκδίδει εγκυκλίους που ρυθμίζουν τα εσωτερικά λειτουργικά προβλήματα των υπηρεσιών.

Διαχειρίζεται κάθε υπόθεση σχετικά με την απονομή συντάξεων και βοηθήματος του ΤΑΔΚΥ στους μονίμους υπαλλήλους που εξέρχονται από την υπηρεσία.

Γραμματεία – Πρωτόκολλο –Διεκπεραίωση Αρχείου
Επιμελείται της παραλαβής της πρωτοκόλλησης, ευρετηρίασης και συσχέτισης αυθημερόν όλης της εισερχόμενης αλληλογραφίας και της αμέσου διανομής αυτής στα αρμόδια τμήματα και γραφεία για ενέργεια.

Επιμελείται τη δακτυλογράφηση, την επεξεργασία εγγράφων όλων των υπηρεσιών, τηρεί αρχείο σχεδίων και αναλαμβάνει τη γρήγορη διεκπεραίωση και ταχυδρόμηση των εξερχόμενων εγγράφων του Δήμου.

Παρακολουθεί τα FAX και το ΤΕΛΕΞ και στέλνει τα έγγραφα με αυτό.
Τηρεί όλα τα κατά νόμο σχετικά βιβλία.

Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων και λοιπών ανακοινώσεων και κοινοποιήσεων του Δήμου καθώς και διαφόρων άλλων αρχών και υπηρεσιών.

Αναλαμβάνει την επίδοση στους Δημότες, Κατοίκους ή στις διάφορες αρχές εγγράφων που διαβιβάζονται στο Δήμο από άλλες Δημόσιες ή Δημοτικές Αρχές.
Τηρεί και φυλάσσει το Γενικό Αρχείο του Δήμου και φροντίζει για την εκκαθάριση και καταστροφή των εγγράφων που κρίνονται άχρηστα.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών
α) Πληροφορεί τους αλλοδαπούς που κατοικούν στα όρια του Δήμου σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση ή ανανέωση άδειας παραμονής κατά κατηγορία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Ελέγχει και παραλαμβάνει αιτήσεις με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για έκδοση ή ανανέωση άδειας παραμονής.
γ) Διαβιβάζει τις αιτήσεις στην Περιφέρεια για την έκδοση άδειας παραμονής.
δ) Παραδίδει στους αλλοδαπούς τις άδειες παραμονής και κοινοποιεί τις απορριπτικές αποφάσεις.
ε) Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης του Πολίτη
Ενημερώνει τους πολίτες και τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και τους εφοδιάζει με απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και διαθέσιμα έντυπα.

Κατευθύνει τους πολίτες, στη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, τους συμβουλεύει για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και τους ενημερώνει για την πορεία τους.

Κατευθύνει και οργανώνει την επικοινωνία των πολιτών με τις Υπηρεσίες, Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία του Δήμου. Δέχεται υποδείξεις και προτάσεις για αλλαγές που συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και στη λήψη μέτρων που τους αφορούν, αποσκοπώντας έτσι με τις ρυθμίσεις αυτές, στην ενεργοποίηση του πολίτη μέσα από τη διαδικασία δίνοντας του τη δυνατότητα να μετέχει με τις δικές του ιδέες, προτάσεις και τη δημιουργική του φαντασία στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στη γενικότερη προσπάθεια σχεδιασμού για την ανάπτυξη.
Μεριμνά για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του καταναλωτή με σκοπό να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την δημοκρατική οργάνωση της κοινωνίας μας και να προάγει την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Για την επίτευξη των σκοπών του συμβάλει στην ενίσχυση της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή.

Γραφείο Ανταποκριτών Ο.Γ.Α.
Επιμελείται όλων των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ του Δήμου και εκδίδει βιβλιάρια υγείας και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.

copyrights © 2018 Evolution Projects