Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαρχιακής Επιτροπής

Προϊστάμενος
Προΐσταται, επιβλέπει και καθοδηγεί τους υπαλλήλους του Τμήματος. Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων. Παραλαμβάνει από το πρωτόκολλο την αλληλογραφία του Τμήματος και τη μοιράζει στους αρμόδιους.

Επιμελείται της προετοιμασίας και πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής.Φροντίζει για τη συγκέντρωση των στοιχείων που είναι απαραίτητα ώστε οι εισηγήσεις των θεμάτων να είναι πλήρεις.

Φροντίζει για την υποβολή των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής στην εποπτεύουσα αρχή, παρακολουθεί την πορεία τους και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για υλοποίηση.

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Επιμελείται της κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα των υπηρεσιών και κατόπιν οδηγιών του Προέδρου και της εμπρόθεσμης κοινοποίησής της.

Τηρεί βιβλιοδετημένα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.
Συντάσσει τις Αποφάσεις, μεριμνά για τη δημοσίευσή τους και τις υποβάλλει στην αρμόδια αρχή. Τηρεί ευρετήριο αυτών.

Παρακολουθεί τις υποθέσεις που παραπέμπονται από το Δημοτικό Συμβούλιο στις οικείες Επιτροπές και φροντίζει για την έγκαιρη εισαγωγή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γραφείο Δημαρχιακής Επιτροπής
Επιμελείται της κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα των υπηρεσιών κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της και της εμπρόθεσμης κοινοποίησής της.

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής, τα καταχωρεί στα ειδικά βιβλία και φροντίζει για την επικύρωσή τους.

Συντάσσει τις Αποφάσεις, μεριμνά για τη δημοσίευσή τους και τις υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές και τηρεί ευρετήριο αυτών.

Επιμελείται των δημοπρασιών και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που σύμφωνα με το νόμο ανήκει στην αρμοδιότητα του Γραφείου.

Γραφείο Υποστήριξης Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου
Ενημερώνει σωστά και υπεύθυνα τους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι ορισμένοι σαν μέλη των παραπάνω οργάνων.
Συντονίζει και οργανώνει τη δουλειά τους. Παρακολουθεί το χρόνο θητείας τους και φροντίζει για τις εκλογές και αντικαταστάσεις μελών.

copyrights © 2018 Evolution Projects