Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου

Προϊστάμενος
Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του. Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στους άμεσους προϊσταμένους του. Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιότητάς του.

Γραφείο Μηχανοργάνωσης
Το Γραφείο Μηχανοργάνωσης ασχολείται με την απλοποίηση των εργασιών, τη μείωση του κόστους λειτουργίας, την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, τη σταδιακή κατάργηση της χειρόγραφης εργασίας, μέσω της ανάπτυξης της μηχανογράφησης του Δήμου.

Έχει στόχο την ένταξη στο μηχανογραφικό σύστημα όλων των υπηρεσιών, νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων του Δήμου. Συγκεκριμένα έχει την ευθύνη ανάπτυξης ή εξεύρεσης νέων εφαρμογών και εξοπλισμού, την ανάλυση των δεδομένων σε κάθε περίπτωση, την παρακολούθηση των εξελίξεων στο τομέα και γενικά την επιμέλεια οποιασδήποτε μελλοντικής ενέργειας. Πραγματοποιεί τις έρευνες αγοράς για την επιλογή εφαρμογών ή εξοπλισμού, συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης προσφερόμενων ειδών, παραλαμβάνει και ελέγχει την εγκατάσταση των παραπάνω. Εισηγείται κάθε χρόνο, αφού πρώτα συνεννοηθεί με τα εμπλεκόμενα γραφεία και μελετήσει τις αναγκαίες προμήθειες και τα έργα για την υλοποίηση της μηχανοργάνωσης του Δήμου.

Συντάσσει τις μελέτες που απορρέουν από τα παραπάνω.
Παρεμβαίνει σε ζητήματα που παρουσιάζονται από μη ορθή χρήση των Η/Υ του Δήμου. Προτείνει λύσεις στο αντικείμενό του όποτε χρειάζεται. Παρακολουθεί την εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας των Η/Υ και των εφαρμογών τους με συνεχή ενημέρωσή του από διάφορες εκδόσεις.

Γραφείο Μηχανογράφησης

Το Γραφείο Μηχανογράφησης ασχολείται με την ορθή χρήση των εφαρμογών του Δήμου. Ειδικότερα, έχει την ευθύνη συντήρησης, εγκατάστασης και εκπαίδευσης στις εφαρμογές του Δήμου, σύνταξης μελετών υποβοήθησης του εξοπλισμού και γενικά ελέγχου λογισμικής κατάστασης του εξοπλισμού. Εκπαιδεύεται μαζί τους άλλους χρήστες του Δήμου στις εφαρμογές που προμηθεύεται, βοηθά στην εγκατάστασή τους. Αναλαμβάνει την ανάλυση, σύνταξη, εγκατάσταση, τροποποίηση και εκπαίδευση διάφορων εφαρμογών, που αναπτύσσονται από το τμήμα. Παρακολουθεί την κατάσταση του λογισμικού συστήματος των Η/Υ του Δήμου, καθώς και των προβλημάτων χρήσης τους, που δεν άπτονται μηχανικών ζητημάτων. Πραγματοποιεί εισαγωγή των στοιχείων στους Η/Υ σε νέες εφαρμογές, ελέγχει και εξασφαλίζει την ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας των μηχανογραφικών αρχείων του Δήμου. Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των προμηθευτών των λογισμικών εφαρμογών στο Δήμο και προτείνει τις όποιες μεταβολές και αναβαθμίσεις απαιτούνται. Συνεργάζεται με το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Λογιστικού της Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου στις εφαρμογές μισθοδοσίας προσωπικού.

Γραφείο Συντήρησης Υποστήριξης Μηχ/κού Εξοπλισμού
Το Γραφείο Συντήρησης Υποστήριξης Μηχανογραφικού εξοπλισμού έχει σκοπό την παρακολούθηση, συντήρηση και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Παρακολουθεί την λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού και τη χρήση του και παρεμβαίνει σε επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε ίδια μέσα όπου αυτό είναι δυνατό, ή απευθύνεται στις εταιρείες που έχουν την ευθύνη της συντήρησης του εξοπλισμού. Ελέγχει την ανταπόκριση των συμβαλλομένων εταιρειών στις συμβατικές τους υποχρεώσεις συντήρησης – καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και καθαρισμό στον εξοπλισμό του Δήμου, καθώς και εργασίες ανασυγκρότησης αναδιοργάνωσης αποθηκευτικών μέσων και εγκατάστασης – επανεγκατάστασης λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών πακέτων. Προτείνει την απόσυρση, αντικατάσταση ή αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού.

copyrights © 2018 Evolution Projects