Τμήμα Λογιστικού

Προϊστάμενος
Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του.
Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

Ασχολείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με την επεξεργασία των στοιχείων για σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Οικονομικού.

Μεριμνά για την ψήφισή του σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον Διευθυντή Οικονομικού και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρακολουθεί και γενικά εποπτεύει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ταχεία και ορθή πληροφόρηση του Διευθυντή Οικονομικού και του Δημάρχου. Εισηγείται την αναμόρφωσή του με την εγγραφή νέων πιστώσεων και συμπλήρωση ανεπαρκών.

Παρακολουθεί τα εγκεκριμένα δάνεια του Δήμου και τηρεί πίνακες ετήσιων τοκοχρεωλυτικών δόσεων για κάθε περίπτωση προς ενημέρωση του Διευθυντή Οικονομικού, του Δημάρχου, αρμόδιου Αντιδημάρχου και του αρμόδιου Τμήματος (Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας) της Δ/νσης για τις υποχρεώσεις αυτές του Δήμου.

Παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή στο Δήμο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων και την τήρηση των προβλεπομένων βιβλίων σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης.

Τηρεί αρχείο ετήσιων απολογισμών εσόδων και εξόδων του Δήμου που έχουν καταρτισθεί από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας καθώς και των αντίστοιχων Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων χρήσης που καταρτίζει το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος της Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης. Γενικά παρέχει στη Δημοτική Αρχή και στον Διευθυντή Οικονομικού, κάθε οικονομικό στοιχείο το οποίο ήθελε ζητηθεί κατά την πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού.

Συνεργάζεται στενά με το Τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης. Υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που του διαβιβάζονται από το γραφείο εκκαθάρισης και εντολής δαπανών πριν αυτά υπογραφούν από το Δήμαρχο ή αρμόδιο Αντιδήμαρχο και είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα κάθε δαπάνης, καθώς και για την τήρηση της όλης διαδικασίας υποβολής τους, όπου απαιτείται, στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μεριμνά και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων περί δημόσιου λογιστικού και κλαδικού λογιστικού σχεδίου (διπλογραφικού) στους ΟΤΑ επιμελείται για την εφαρμογή των Νόμων και Αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό του Δήμου αρμοδιότητάς του και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για τη σωστή εφαρμογή τους.

Γραφείο Μισθοδοσίας Οργανικού Προσωπικού
Φροντίζει για τη μισθοδοσία όλου του οργανικού προσωπικού, τη συγκέντρωση των παραστατικών εγγράφων πληρωμής σε συνεργασία με τη Διοικητική Υπηρεσία (Γραφείο Προσωπικού).

Παρακολουθεί τις μεταβολές του Οργανικού προσωπικού, βάσει των σχετικών αποφάσεων. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία πληρωμής του Οργανικού προσωπικού και στέλνει αυτά στο Τμήμα Μηχανογραφικού για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων του Οργανικού Προσωπικού. Ελέγχει τις εκδιδόμενες μισθοδοτικές καταστάσεις, τις θεωρεί και μεριμνά για την υπογραφή τους από τους Προϊσταμένους και στη συνέχεια προβαίνει στην έκδοση του σχετικού εντάλματος. Εκδίδει βεβαιώσεις μισθοδοσίας των υπαλλήλων.

Τηρεί καρτέλες ετήσιας μισθοδοσίας για κάθε υπάλληλο για τη φορολογική ενημερότητα. Συνεργάζεται άμεσα με τον Προϊστάμενό του και το Γραφείο Προσωπικού για κάθε θέμα, που αφορά τους εργαζόμενους του τομέα αυτού, ώστε να καταβάλλονται στους εργαζόμενους οι πραγματικές αποδοχές τους, με βάση τις εκάστοτε μεταβολές.

Γραφείο Μισθοδοσίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού
Φροντίζει για τη μισθοδοσία όλου του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, σε συνεργασία με τη Διοικητική Υπηρεσία (Γραφείο Προσωπικού). Παρακολουθεί τις μεταβολές του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, τις ασθένειες, άδειες, αποζημιώσεις, βάσει των σχετικών αποφάσεων. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία πληρωμής του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού και στέλνει αυτά στο Τμήμα Μηχανογραφικού για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού. Ελέγχει τις εκδιδόμενες μισθοδοτικές καταστάσεις, τις θεωρεί και μεριμνά για την υπογραφή τους από τους Προϊσταμένους και στη συνέχεια προβαίνει στην έκδοση του σχετικού εντάλματος. Εκδίδει βεβαιώσεις μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Τηρεί καρτέλες ετήσιας μισθοδοσίας για κάθε εργαζόμενο του τομέα αυτού, για τη φορολογική ενημερότητα.

Συνεργάζεται άμεσα με τον Προϊστάμενό του και το γραφείο Προσωπικού για κάθε θέμα που αφορά τους εργαζόμενους του τομέα αυτού, ώστε να καταβάλλονται στους εργαζόμενους οι πραγματικές αποδοχές τους, με βάση τις εκάστοτε μεταβολές.

Γραφείο Ασφάλισης Προσωπικού
Φροντίζει για την ασφάλιση όλου του προσωπικού, συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις, σε συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία μισθοδοσίας για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με τα οποία έρχεται σε άμεση επαφή για την επίλυση των επιμέρους θεμάτων. Εκδίδει τα κάθε μορφής πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών
Επιμελείται της εκκαθάρισης και εντολής κάθε δαπάνης του Δήμου.

Ειδικότερα:
Ελέγχει τα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης προς διαπίστωση του νόμιμου και κανονικού ή όχι αυτής, με βάση το νόμο περί λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών για τη μισθοδοσία όλου του προσωπικού (Οργανικού και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου), των εκτελούμενων έργων, διενεργούμενων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και αμοιβών μελετών και των επιχορηγήσεων διαφόρων Οργανισμών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που έχει αρμοδίως εγκριθεί και τις διαβιβάζει άμεσα στο Τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου προς πληρωμή.

Φροντίζει για την υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής από τους αρμόδιους (υπάλληλο γραφείου, προϊστάμενο τμήματος και το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο), την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα και στα οικεία βιβλία και την αποστολή μετά την θεώρησή τους, όπου απαιτείται, από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, μετά πλήρους σειράς νομίμων (πρωτότυπων) δικαιολογητικών και την αρχειοθέτηση σε ειδικούς φακέλους του στελέχους κάθε εντάλματος, ομοίως με πλήρη σειρά (αντιγράφων) δικαιολογητικών.

Ενεργεί αναγνώριση των πιστωτών του Δήμου με την προσυπογραφή των πράξεων εκκαθάρισης και συσχετίζει κάθε δαπάνη με τυχόν προηγούμενη όμοια και παρακολουθεί την ύπαρξη σχετικής πίστωσης για τη δυνατότητα έκδοσης χρηματικού εντάλματος. Τηρεί το λογαριασμό του παθητικού υπολοίπου. Τηρεί τα από το Νόμο προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία.

copyrights © 2018 Evolution Projects