Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος
Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία του Τμήματός του. Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο Προϊστάμενό του, Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών. Παραλαμβάνει από το Δ/ντή την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια. Μεριμνά και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων «Περί Ταμειακής Υπηρεσίας» του Νόμου 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Β.Δ/τος «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του καθώς και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού) των Δήμων και Κοινοτήτων και καταρτίζει τους ετήσιους απολογισμούς εσόδων και εξόδων του Δήμου και σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστικού της Δ/νσης, παρακολουθεί την εφαρμογή στο Δήμο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού) Δήμων και Κοινοτήτων και την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων καθώς και των αντίστοιχων Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων χρήσης που καταρτίζει το Τμήμα Λογιστικού της Δ/νσης.

Γραφείο Διαχείρισης
Το Γραφείο αυτό υπαγόμενο και ελεγχόμενο απευθείας από το Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας, με τους οριζόμενους διαχειριστές, ενεργεί τις πληρωμές, με βάση τα οικεία χρηματκά εντάλματα προς τρίτους, καθώς και τις πληρωμές των αποδοχών του εν γένει προσωπικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Οι διαχειριστές αποδίδουν στον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας και στο Γραφείο Λογιστηρίου του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές, παραδίδοντας στο γραφείο αυτό τα εξοφλημένα και θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας χρηματικά εντάλματα.

Ελέγχει τα κάθε μορφής έσοδα.Φροντίζει για τη λογιστική τακτοποίηση των πραγματοποιούμενων εισπράξεων. Εκδίδει χωριστά τα οικεία γραμμάτια παραλαβής με χρηματικό λογαριασμό «Τακτοποιητικές Εισπράξεις», σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ». Συντάσσει μηνιαίες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εισπράξεων και συμφωνεί αυτές (κατά κωδικό αριθμό και ποσό), με το Γραφείο Λογιστηρίου του Τμήματος αυτού.

Συντάσσει μηνιαίες ανακεφαλαιωτικές βεβαιωτικές καταστάσεις από τα οίκοθεν εισπραχθέντα έσοδα, δηλαδή των εισπράξεων με βεβαιωτικά σημειώματα και παραδίδει αυτά μαζί με το αντίγραφο του βεβαιωτικού σημειώματος στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων. Κατατάσσει το σύνολο των εισπράξεων – ημερήσια στους τηρούμενους λογαριασμούς κατά κατηγορία εσόδων. Παραδίδει και ταξινομεί τα χρησιμοποιηθέντα τριπλότυπα εισπράξεων μετά των συνοδευτικών ημερήσιων και ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων.

Γραφείο Εσόδων
Επιμελείται της εξέλιξης των αποστελλόμενων χρηματικών καταλόγων ή τίτλων εισπρακτέων εσόδων με την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων στους οφειλέτες και τη βεβαίωση των οίκοθεν βεβαιουμένων εσόδων του Δήμου. Ειδικότερα ελέγχει τους χρηματικούς τίτλους και εκδίδει μέσα στη νόμιμη προθεσμία τα «Αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ». Εκκαθαρίζει τις οφειλές των υπόχρεων και εκδίδει τα σχετικά σημειώματα για την είσπραξη των διαφόρων τελών και δικαιωμάτων. Παραδίδει έγκαιρα στα εισπρακτικά όργανα αντίγραφα των χρηματικών καταλόγων για να επιμεληθούν την αντίστοιχη είσπραξη. Ενημερώνει τους χρηματικούς τίτλους σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών Συμβιβασμού και Διοικητικών Δικαστηρίων. Εκδίδει εντολές κατασχέσεων ενταλμάτων προσωπικής κράτησης και προγραμμάτων πλειστηριασμού, όταν και όποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου επιβάλλεται τούτο. Γενικά λαμβάνει κάθε μέτρο για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου και είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων.

Γραφείο Εξόδων
Ενεργεί τον έλεγχο της πληρωμής των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων των αποδοχών των υπαλλήλων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, των έργων, των προμηθειών και γενικά των δαπανών του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ» και στη συνέχεια προβαίνει στην εξόφλησή τους, αφού προηγουμένως έχουν κριθεί όπου απαιτείται, θεωρητέα από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μετά τον πλήρη έλεγχο θεωρεί, υπογράφει και σφραγίζει τα εντάλματα πληρωμής και τα διαβιβάζει στο Γραφείο Διαχείρισης για την ενέργεια των πληρωμών.

Γραφείο Λογιστηρίου Ταμειακής Υπηρεσίας
Συγκεντρώνει και καταχωρεί στα οικεία λογιστικά βιβλία τις εισπράξεις και πληρωμές του Δήμου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ». Καταρτίζει τις μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες απολογιστικές καταστάσεις εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων κατά λογαριασμούς εσόδων, καθώς και των πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων κατά κωδικό αριθμό εξόδων Προϋπολογισμού. Καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους τον απολογισμό των εν γένει εσόδων και εξόδων του Δήμου

Γενικά έχει την ευθύνη να παρέχει ανά πάσα στιγμή στον Προϊστάμενο και Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και στο Δήμαρχο την ακριβή εικόνα των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

copyrights © 2018 Evolution Projects