Τμήμα Προμηθειών και Παροχής Ειδικών Υπηρεσιών (μη τεχνικής φύσεως)

Προϊστάμενος
Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του. Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο Προϊστάμενό του, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα γραφεία για ενέργεια. Ασχολείται με τη συγκέντρωση των στοιχείων Προγραμματιζόμενων Προμηθειών του Δήμου για την υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές προς κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών κάθε χρόνου. Μεριμνά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και την τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν τις προμήθειες των ΟΤΑ, και της παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, πλην αυτών που εμπίπτουν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γραφείο Προμηθειών και εργασιών καθώς και Υπηρεσιών (μη τεχνικής φύσεως).
Συγκεντρώνει από τις υπηρεσίες τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για τη διενέργεια των προμηθειών και τη μίσθωση αγαθών καθώς και την εκτέλεση εργασιών και παροχή κάθε είδους υπηρεσιών οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στην έννοια «Τεχνικά ΄Εργα» (με την έννοια του άρθρου 3 παραγρ. 1 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 1 του Ν. 2294. 94), ούτε « Μελέτες» ή «παροχή Υπηρεσιών» (με την έννοια του άρθρου 1 παραγρ. 2α και 2β του Ν. 3316/05) και ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και την σε εκτέλεσή του εκδοθέντων Διαταγμάτων.

Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για κάθε είδους προμήθεια καθώς και εργασία και υπηρεσία που δεν είναι τεχνικά έργα.

Είναι ενήμερο για τις τιμές κάθε είδους στην αγορά και τηρεί βιβλίο προμηθειών για κάθε είδος καθώς και υπηρεσιών (μη τεχνικής φύσεως). Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαίων υλικών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προμηθειών (διεθνής διαγωνισμός, τακτικός διαγωνισμός, πρόχειρος διαγωνισμός, διαδικασία διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεση). Μεριμνά για την έγκαιρη παροχή των κάθε μορφής μη τεχνικής φύσεως υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειάς τους (Διεθνής διαγωνισμός, τακτικός διαγωνισμός, πρόχειρος διαγωνισμός, διαδικασία διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεση).

Συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών και μεριμνά για τη σύγκληση των επιτροπών παραλαβής για την παραλαβή των ειδών και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων καθώς επίσης συντάσσει τις βεβαιώσεις παροχής υπηρεσιών και μεριμνά για την σύγκληση των αρμοδίων Επιτροπών για την υπογραφή τους.

Διαβιβάζει στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο και αξιολόγηση εκείνων των ειδών για τα οποία υπάρχουν ειδικοί όροι στις σχετικές συμβάσεις. Παραδίδει στο Γραφείο Δημοπρασιών το σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια δημοπρασίας.

Παραλαμβάνει από το Γραφείο Δημοπρασιών ολοκληρωμένο τον φάκελο δημοπρασίας (διακήρυξη, απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, σύμβαση μειοδότη) και ενεργεί την υλοποίησή τους.

Παρακολουθεί την τήρηση των όρων των συμβάσεων για την μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες παράδοση των υλικών από τους προμηθευτές και την παροχή των υπηρεσιών (μη τεχνικής φύσεως), την επιβολή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση εκπρόθεσμων παραδόσεων ή τη χορήγηση παρατάσεων με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπως τούτο καθορίζεται στις συμβάσεις ή στις διακηρύξεις. Παραλαμβάνει τα σχετικά τιμολόγια και μετά την ολοκλήρωση του σχετικού φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εφημερίδες δημοσιεύσεων, διακηρύξεις, συγγραφή υποχρεώσεων, περιγραφές, πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχιακής Επιτροπής, πρωτόκολλα παραλαβής, βεβαιώσεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π), τα διαβιβάζει σε δύο (2) αντίγραφα και επικυρώνει νομίμως στο Τμήμα Λογιστικού για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.

Γραφείο Δημοπρασιών
Συντάσσει σχέδια περιληπτικής διακήρυξης, μετά την παραλαβή από το Γραφείο Προμηθειών καθώς και εργασιών και υπηρεσιών μη τεχνικής φύσεως των σχετικών προτάσεων των υπηρεσιών για την προμήθεια των ειδών και την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης της κάθε υπηρεσίας και της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτροπής για τη διενέργεια της δημοπρασίας ή του πρόχειρου διαγωνισμού και μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο (σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία) των όρων της διακήρυξης με καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Ενημερώνει τον άμεσο Προϊστάμενό του και το Διευθυντή καθώς και την αρμόδια υπηρεσία για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής με πλήρη φάκελό της σε εξέλιξη δημοπρασίας και μεριμνά για την παραλαβή των πρακτικών και των αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Συντάσσει τις συμβάσεις με τους προμηθευτές και τους αναδόχους παροχής υπηρεσιών και εργασιών που δεν είναι « τεχνικά έργα» , σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής και μεριμνά για την κοινοποίησή τους στους αρμόδιους.

Παραλαμβάνει τις εγγυητικές επιστολές από τους προμηθευτές και αναδόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους και για το ποσό που καθορίζεται από τη διακήρυξη.

Μεριμνά για τυχόν επανάληψη της δημοπρασίας σε περίπτωση που η πρώτη δημοπρασία απέβη άκαρπος.

Παραδίδει ολοκληρωμένα το φάκελο της δημοπρασίας στο Γραφείο Προμηθειών και εργασιών καθώς και Υπηρεσιών (μη τεχνικής φύσεως) για τις δικές τους παραπέρα ενέργειες.

copyrights © 2018 Evolution Projects