Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Ο Προϊστάμενος προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του.
Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στους άμεσους Προϊσταμένους του.
Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία προς ενέργεια.
Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιότητάς του.

Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

Εισηγείται για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού, των αναγκαίων εργαλείων ανταλλακτικών, λιπαντικών, καυσίμων κλπ των οποίων έχει την ευθύνη για τη σωστή διαχείριση και διάθεση και την υπεύθυνη τήρηση και θεώρηση όλων των σχετικών με αυτά διαχειριστικών εντύπων του Δήμου.
Εισηγείται για την ασφάλιση των οχημάτων του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.
Έχει την ευθύνη της έκδοσης των δελτίων κίνησης και διαταγών πορείας και δελτίου εφοδιασμού σε καύσιμα, τη σωστή λειτουργία του χιλιομετρητή των οχημάτων, τηρεί τα μητρώα των οχημάτων και τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία διαχείρισης υλικών κίνησης, χρέωσης, κατανάλωσης πετρελαίου, λιπαντικών κλπ.

Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

Φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου, για την καλή τους λειτουργία. Εισηγείται την προμήθεια νέων οχημάτων, είτε λόγω αύξησης των αναγκών, είτε για την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων των οποίων η συντήρηση κρίνεται ασύμφορη.
Τηρεί τα βιβλία συντήρησης οχημάτων.

Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Κάδων Απορριμμάτων και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση των κάδων απορριμμάτων, για την επίβλεψη της καλής λειτουργίας τους στις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί, για τη σωστή χρήση τους. Εισηγείται την αγορά ανταλλακτικών για την επισκευή τους. Φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή του λοιπού μικρού μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.

copyrights © 2018 Evolution Projects