Τμήμα Αποθηκών

Ο Προϊστάμενος προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του.
Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στους άμεσους προϊσταμένους του.
Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.
Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιότητάς του.

Γραφείο Διαχείρισης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Φροντίζει για τη σωστή διαχείριση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Εισηγείται για τον ανεφοδιασμό των ειδών αρμοδιότητας του γραφείου.
Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο έντυπα παραλαβής και παράδοσης των ειδών γραφείου.

Γραφείο Διαχείρισης Καυσίμων και Λιπαντικών

Φροντίζει για τη σωστή φύλαξη των καυσίμων και λιπαντικών σε χώρους που δεν εγκυμονούν κινδύνους.
Φροντίζει για τη σωστή διαχείρισή τους, τηρώντας τα νόμιμα βιβλία.
Ενημερώνει τους Προϊσταμένους για τον έγκαιρο ανεφοδιασμό τους.

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού Καθαριότητας Υπηρεσιών Δήμου

Φροντίζει για τη σωστή διαχείριση των υλικών καθαρισμού των Υπηρεσιών του Δήμου. Τηρεί τα από το νόμο καθορισμένα βιβλία διαχείρισης υλικών.
Εισηγείται την αγορά υλικών για τον ανεφοδιασμό της αποθήκης.

 

copyrights © 2018 Evolution Projects