Τμήμα Περιβάλλοντος

Ο Προϊστάμενος προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του.
Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στους άμεσους προϊσταμένους του.
Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.
Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιοτήτων του.

Γραφείο Συλλογής και Διάθεσης ανακυκλώσιμων υλικών

Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης στο Δήμο.
Μεριμνά για την τοποθέτηση ειδικών κάδων για την ανακύκλωση όλων των υλικών που προσφέρονται για το σκοπό αυτό.
Υλοποιεί κάθε πρόγραμμα που έχει στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση χρήσιμων υλικών.
Μεριμνά για τη διάθεση και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Γραφείο καταγραφής ρυπογόνων ουσιών, θαλάσσιας ρύπανσης, ηχορύπανσης.
Καταγράφει και ελέγχει τις ρυπογόνες εγκαταστάσεις (Νοσοκομεία, μικροβιολογικά-χημικά εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων-Ναυπηγεία).
Συνεργάζεται με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την απορρύπανση, καθαρισμό και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρελαιοειδή κλπ (Μαρίνες).
Καταγράφει, ελέγχει και επιτηρεί τα καταστήματα που δημιουργούν προβλήματα θορύβου.

Γραφείο Αδέσποτων Ζώων

Φροντίζει για τα αδέσποτα ζώα. Τα περισυλλέγει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δήμου, τα στειρώνει, τα εμβολιάζει και προσπαθεί για τη διάθεσή τους.

Γραφείο Ψεκασμών-Μυοκτονιών

Φροντίζει για ψεκασμούς και μυοκτονίες στην περιφέρεια του Δήμου μας, σύμφωνα με τα αιτήματα των δημοτών, στους κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά κτίρια, σχολεία.

copyrights © 2018 Evolution Projects