Τμήμα Διοίκησης και Επιθεώρησης

Γραφείο Γραμματείας Προγράμματος και Αρχείου Τ.Υ.
Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τηρεί αρχείο φακέλων έργων, προμηθειών κ.λ.π., συγκεντρώνει αιτήματα δημοτών, φορέων και υπηρεσιών και γενικά διεξάγει την διοικητική υπηρεσία των Τεχνικών Υπηρεσιών. Αξιολογεί όλα τα ανωτέρω αιτήματα και σε συνεργασία με τις Δ/νσεις του Δήμου και την Διοίκηση, εκπονεί το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, τις συμπληρώσεις και τις αναμορφώσεις του και τις υποβάλει προς έγκριση στην Δημαρχιακή Επιτροπή. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων, εισηγείται για τυχόν τροποποιήσεις τους καθώς και για ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα από άλλους φορείς.

Γραφείο Ελέγχου και Επιθεώρησης
Ελέγχει για τυχόν παρεκκλίσεις ή ελλείψεις από τις συμβάσεις έργων και προμηθειών, φροντίζει για την διόρθωσή τους με την συνεργασία των αρμοδίων Προϊσταμένων των Τμημάτων της Υπηρεσίας, επιθεωρεί τα εκτελούμενα έργα, ενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους καθώς και την παρουσία και απόδοση των συνεργείων του Δήμου.

copyrights © 2018 Evolution Projects