Τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφορίας

Γραφείο Οδοποιϊας
΄Εχει την ευθύνη σύνταξης των μελετών που έχουν σχέση με την κατασκευή οδών, κρασπεδορείθρων, ανακατασκευή και συντήρηση οδών, εκτελεί και υλοποιεί τις μελέτες των ανωτέρω έργων. Φροντίζει για την προώθηση και τον προγραμματισμό των σχετικών έργων και μελετών, παρακολουθεί την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους και σε συνεργασία με τον Διευθυντή, εισηγείται την κατάρτιση όρων δημοπράτησης έργων αρμοδιότητάς του και τον ορισμό επιβλέποντα από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Επίσης εκδίδει τις άδειες για εκτέλεση από τρίτους, διαφόρων εργασιών σε οδούς και μεριμνά για την αποκατάσταση τομών έργων που θα εκτελεστούν από άλλους φορείς. Σε συνεργασία με το τμήμα Διαμορφώσεων, υλοποιεί κατασκευές πεζοδρομίων και εποπτεύει τα συνεργεία του Δήμου που εκτελούν σχετικές εργασίες με αυτεπιστασία.

Γραφείο Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Σηματοδοτήσεων
΄Εχει την ευθύνη σύνταξης των μελετών και έργων που έχουν σχέση με την σήμανση οδών, την κυκλοφορία και την στάθμευση στην περιοχή του Δήμου. Φροντίζει για την προώθηση και τον προγραμματισμό των σχετικών έργων και μελετών, παρακολουθεί την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους και σε συνεργασία με τον Δ/ντή, εισηγείται την κατάρτιση όρων δημοπράτησης έργων αρμοδιότητάς του και τον ορισμό επιβλέποντα από τον Δ/ντή της Τ.Υ.

copyrights © 2018 Evolution Projects