Τμήμα Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων

Γραφείο Υδραυλικών
Το Γραφείο υδραυλικών έργων έχει την ευθύνη σύνταξης όλων των μελετών που έχουν σχέση με έργα υδραυλικά δηλαδή αποχετεύσεων, αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων. Εκτελεί και υλοποιεί τις σχετικές μελέτες και έργα. Καθορίζει με εισήγησή του την τιμή μονάδας των ανταποδοτικών έργων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε συνεργασία με τον Διευθυντή, εισηγείται την κατάρτιση όρων δημοπράτησης έργων αρμοδιότητάς του και τον ορισμό επιβλέποντα από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Εκδίδει τις άδειες για εκτέλεση από τρίτους διαφόρων εργασιών αρμοδιότητάς του, μεριμνά για την αποκατάσταση τομών έργων που θα εκτελεστούν από άλλους φορείς και εποπτεύει συνεργεία του Δήμου που εκτελούν σχετικές εργασίες με αυτεπιστασία.

Γραφείο Λιμενικών
΄Εχει την ευθύνη σύνταξης όλων των μελετών που έχουν σχέση με έργα λιμενικά δηλαδή εκβαθύνσεις, ανακατασκευές και επεκτάσεις, συντηρήσεις, πλωτά μέσα και κατασκευές. Εκτελεί και υλοποιεί τις σχετικές μελέτες και φροντίζει για κάθε τεχνικό θέμα που σχετίζεται με τις Μαρίνες του Δήμου. Σε συνεργασία με τον Διευθυντή, εισηγείται την κατάρτιση όρων δημοπράτησης έργων αρμοδιότητάς του και τον ορισμό επιβλέποντα από τον Δ/ντή της Τ.Υ.

Εκδίδει τις άδειες για εκτέλεση των σχετικών εργασιών και εποπτεύει συνεργεία του Δήμου που εκτελούν σχετικές εργασίες με αυτεπιστασία.

copyrights © 2018 Evolution Projects