Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Γραφείο Ηλεκτρολογικών
΄Εχει την ευθύνη σύνταξης όλων των μελετών που έχουν σχέση με ηλεκτρολογικά έργα και προμήθειες. Μεριμνά και επιμελείται για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Δήμου, του Δημοτικού δικτύου και φωτισμού της πόλης, των οδών, πλατειών και κάθε χώρου κοινής χρήσης στην περιοχή του Δήμου. Σε συνεργασία με τον Διευθυντή εισηγείται την κατάρτιση όρων δημοπράτησης έργων αρμοδιότητάς του και τον ορισμό επιβλέποντα απο τον Δ/ντή της Τ.Υ.

Εκδίδει τις άδειες για εκτέλεση από τρίτους διαφόρων εργασιών, μεριμνά για την αποκατάσταση τομών έργων που θα εκτελεστούν από άλλους και εποπτεύει συνεργεία του Δήμου που εκτελούν σχετικές εργασίες με αυτεπιστασία.

Γραφείο Μηχανολογικών
΄Εχει την ευθύνη σύνταξης όλων των μελετών που έχουν σχέση με έργα και προμήθειες μηχανολογικές. Μεριμνά και επιμελείται για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε μηχανολογικής εγκατάστασης κτιρίων

Σε συνεργασία με τον Δ/ντή εισηγείται την κατάρτιση όρων δημοπράτησης έργων αρμοδιότητάς του και τον ορισμό επιβλέποντα απο τον Δ/ντή της Τ.Υ. Εκδίδει τις άδειες για εκτέλεση απο τρίτους διαφόρων εργασιών και εποπτεύει συνεργεία του Δήμου που εκτελούν σχετικές εργασίες με αυτεπιστασία.

copyrights © 2018 Evolution Projects