Τμήμα Κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου

Γραφείο Κοινοχρήστων χώρων
Συντάσσει και υλοποιεί μελέτες για κάθε είδους έργα ή εργασίες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, φροντίζει για την διαμόρφωση, συντήρηση και εξωραϊσμό τους. Συνεργάζεται με τον Δ/ντή για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης έργων και προμηθειών αρμοδιότητάς του και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντα από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Εκδίδει τις άδειες για εκτέλεση από τρίτους διαφόρων εργασιών, μεριμνά για την αποκατάσταση τομών έργων που θα εκτελεστούν από άλλους και εποπτεύει συνεργεία του Δήμου που εκτελούν σχετικές εργασίες με αυτεπιστασία.

Γραφείο Πρασίνου
Συντάσσει και επιμελείται τις μελέτες για τα έργα, εργασίες και προμήθειες πρασίνου και επιβλέπει την εφαρμογή τους. Μεριμνά για την συντήρηση και βελτίωση και ανάδειξη του πρασίνου δημοτικών πλατειών, παιδοτόπων και κηπαρίων. Φροντίζει για την εγκατάσταση του πρασίνου και της κηποτεχνίας σε νέους χώρους του Δήμου, είναι υπεύθυνο για την υδροπαροχή, τους ψεκασμούς και την καθαριότητα των χώρων πρασίνου, έχοντας στη διάθεσή του οχήματα και εργαλεία που απαιτούνται. Σε συνεργασία με τον Διευθυντή, εισηγείται την κατάρτιση όρων δημοπράτησης έργων και εργασιών αρμοδιότητάς του και τον ορισμό επιβλέποντα από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Εκδίδει τις άδειες για εκτέλεση από τρίτους διαφόρων εργασιών, και εποπτεύει τα συνεργεία των κηπουρών του Δήμου που εκτελούν σχετικές εργασίες με αυτεπιστασία.

copyrights © 2018 Evolution Projects