Τμήμα Οικοδομικών Εργων

Γραφείο Σχολικών κτιρίων
Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος για τα έργα αρμοδιότητάς του δηλαδή κατασκευή, επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων, συντάσσει μελέτες και επιβλέπει σχετικά έργα, προμήθειες ή εργασίες συντήρησης.
Συνεργάζεται με τον Δ/ντή για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης έργων και προμηθειών αρμοδιότητάς του και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντα από τον Δ/ντή της Τ.Υ.

Εκδίδει τις άδειες για εκτέλεση από τρίτους διαφόρων εργασιών και εποπτεύει συνεργεία του Δήμου που εκτελούν σχετικές εργασίες με αυτεπιστασία.

Γραφείο λοιπών Δημοτικών Εγκαταστάσεων
Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος για τα έργα αρμοδιότητάς του, δηλαδή κατασκευή, επισκευή και συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων και κτιρίων, συντάσσει μελέτες και επιβλέπει σχετικά έργα, προμήθειες ή εργασίες συντήρησης. Συνεργάζεται με τον Δ/ντή για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης έργων και προμηθειών αρμοδιότητάς του και εισηγείται τον ορισμό επιβλέποντα από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Εκδίδει τις άδειες για εκτέλεση από τρίτους διαφόρων εργασιών και εποπτεύει συνεργεία του Δήμου που εκτελούν σχετικές εργασίες με αυτεπιστασία.

copyrights © 2018 Evolution Projects