20η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.11.18)

Γλυφάδα, 2.11.2018
Aρ. Πρωτ. 31408
Αριθμός πρόσκλησης : 20

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 7η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ , για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Ομάδα Β5 [Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου] συνολικής πρ/σας δαπάνης , δύο (2) έτη και δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους , ποσού 56.018,16 € (συμ/νου ΦΠΑ), στο πλαίσιο του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου» (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

2. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

4. Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

5. Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

6. Καθορισμός θέσεων για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 4497/2017.(σχετ. απόφαση ΕΠΖ) (εισηγητής Π.Κισκήρας)

7. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας, μετά τη με αρ.πρωτ. 77199/26196/1.10.2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/μενης Διοίκησης Αττικής (σχετ. απόφαση ΟΕ)

8. Επικαιροποίηση της 320/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Επανακαθορισμός των χώρων στους οποίους να επιτρέπεται τα έτη 2019,2020,2021 η διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης για εμπορικούς σκοπούς σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια ,κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.2946/2001 ( ΦΕΚ 224 Α’ ) (σχετ. απόφαση ΕΠΖ) (εισηγητής Π.Κισκήρας)

9. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 122.030,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 (Γ΄ κατανομή 2018) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού των 121.846,95 ευρώ, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

10. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

11. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

12. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (αρ. μελ. 67/2016) , που εκτελείται από την ανάδοχο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

13. Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

14. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» (αρ. μελ. 84/2017) που εκτελείται από την ανάδοχο «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

15. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας έκτασης όμορης προς το Νέο Κοιμητήριο Δήμου Γλυφάδας

16. Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης συλλογής και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

17. Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου, βεβαιωμένων πριν τη σύσταση ίδιας Ταμειακής Υπηρεσίας στο Δήμο Γλυφάδας, δηλαδή πριν την 1/7/1992 , λόγω παραγραφής τους (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

18. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

19. Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» με το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.»

20. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)

 

Γλυφάδα 2.11.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

copyrights © 2018 Evolution Projects