Επιτροπή Διαβούλευσης

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών Εμπορικών και Επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων

β) των επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων

γ) των τοπικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα

ε) των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων

ζ) των εθελοντικών Οργανώσεων και Κινήσεων Πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών

θ) εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων νέων και

ι) Δημότες.

 

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

 

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

 

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

 

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

 

Επιτροπής Διαβούλευσης - Μέλη             

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Δήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος 

Μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γλυφάδας ορίζονται :

 1. Ορνιθόπουλος Λάζαρος, ως εκπρόσωπος της ΟΝΝΕΔ Γλυφάδας
 2. Μαυρακάκη Ελένη, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Γυναικών Γλυφάδας «ΕΜΕΙΣ»
 3. Κατωμέρης Στέλιος, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Νέας Ευρυάλης
 4. Μυλωνάς Στυλιανός , ως εκπρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου «Ευρυάλη»
 5. Φωτεινή Ιατρού, ως εκπρόσωπος της Ν.Δ. Γλυφάδας
 6. Αναγνώστου Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της ΜΑΚΙ Γλυφάδας
 7. Λεβετσοβίτης Νικόλαος, ως εκπρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου Α.Ο. Τερψιθέας
 8. Πανουσοπούλου – Φουντουλάκη Αθανασία, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημ.Σχολείου
 9. Κουτσογιάννης Παναγιώτης, ως εκπρόσωπος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
 10. Κλάδης Δημήτριος, ως εκπρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος
 11. Τσιντής Νικόλαος, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρκάδων Γλυφάδας «Ο ΑΡΚΑΣ»
 12. Ζιάκας Γρηγόρης, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Ηπειρωτών Γλυφάδας «Η ΠΙΝΔΟΣ»
 13. Κατωπόδης Αναστάσιος, ως εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Φορέα «Περί αυλών και Οργάνων»
 14. Τσαμπουράκης Αλέξανδρος , ως εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΚΡΗΤΩΝ ΑΥΓΕΝΙΚΗ»
 15. Δούκας Σπυρίδωνας, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Κρητών Γλυφάδας «Η ΚΡΗΤΗ»
 16. Καράμπελας Νικόλαος , ως εκπρόσωπος της Αθλητικής  Ένωσης Αιξωνή
 17. Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος, ως εκπρόσωπος του Αττικού Πνευματικού  Ομίλου Γλυφάδας
 18. Χασάπης Ανδρέας, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων Παιδικών Σταθμών Γλυφάδας
 19. Κιούσης Νικόλαος, ως εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου ¨ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ»
 20. Αθηναίος Χάρης, ως εκπρόσωπος των Προσκόπων Γλυφάδας
 21. Τιλγκερίδης Κυριάκος, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας «Η ΡΩΜΑΝΙΑ»
 22. Ανδρεάκαινα Μαριάννα, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εθελοντικής Δασοπροστασίας – Πυρόσβεσης Γλυφάδας
 23. Καραβουσάλη – Καράμπελα Μαρία, ως εκπρόσωπος (Πρόεδρος) της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Γλυφάδας
 24. Καπλάνης Γεώργιος, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημ.Σχολείου
 25. Λινός Γιάννης, ως εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας
 26. Παναγοπούλου Ελένη, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Συνταξιούχων Γλυφάδας
 27. Λέντζου Ανδρονίκη , δημότισσα
 28. Ταβουλάρη Σταυρούλα , δημότισσα
 29. Φύκα Κων/να , δημότισσα
 30. Αραμπού Ερασμία, δημότισσα
 31. Βουράνη Κέλλυ, δημότισσα
 32. Μαργαρίτη Ζανέττα, δημότισσα
 33. Αποστολίδης Νικόλαος, δημότης
 34. Ζλάτης Στέφανος , δημότης
 35. Σιότροπος Ιωάννης, δημότης
 36. Αλεξάκη Δήμητρα, δημότισσα
 37. Τσοπανέλη Πελαγία , δημότισσα
 38. Λιάζος Ιωάννης , δημότης
 39. Κλίγκος Ευάγγελος , δημότης
 40. Λάμπου Βενετία, δημότισσα
 41. Σπαρτινού Ευμορφία, δημότισσα
 42. Αγγελοπούλου Γωγώ, δημότισσα
 43. Πανόπουλος Βασίλης, δημότης
 44. Ιακωβάτος Χρήστος, δημότης
 45. Ραμνιώτη Νεκταρία – Γεωργία, δημότισσα
 46. Χαρίτος Μάριος – Βασίλειος, δημότης

 

copyrights © 2018 Evolution Projects