Άννα Καυκά - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
•    της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Κίνησης και Προστασίας Περιβάλλοντος
•    την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
•    σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του

copyrights © 2018 Evolution Projects