Δημήτρης Νιτσιόπουλος - Αντιδήμαρχος Διοικητικού και Εσόδων

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
- της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Παιδείας.
- Δημοσίων Σχέσεων, της διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων και της μέριμνας για την εξωστρέφεια του Δήμου.
- την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
- σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

copyrights © 2018 Evolution Projects