Περικλής Δορκοφίκης - Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
- Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
- Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του

 

copyrights © 2018 Evolution Projects